Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

ПРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на www.slowtours.bg

Oбщи условия на договорите за покупко- продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между фирмата, предоставяща услугата, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез туристическия сайт www.slowtours.bg
Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите в туристическия сайт www.slowtours.bg услуги.
Чл.2. Доставчикът публикува на www.slowtours.bg:
• описание на основните характеристики и изображение на всяка услуга;
• продажната цена, с включен ДДС;
• информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
• правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които услугата може да бъде отказана, с изключение на случаите по “Закона за защита на потребителите”;
• периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
• минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на услуги;
• всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на услугата от Потребителя.
Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.slowtours.bg  услуги, Потребителят трябва да попълни електронната форма за запитване, намираща се на Интернет адрес: www.slowtours.bg. При попълване на електронната форма Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора.
Чл.4. С акта на попълване на формата за запитване, Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на услугите, предлагани чрез www.slowtours.bg
Чл.4.1. С акта на изпращане на онлайн формата, Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на туристическия сайт www.slowtours.bg
В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира Доставчика, като изпрати молбата си на електронна поща office@ slowtours.bg
Чл.5. Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: попълване на онлайн формата за заявка и изпращането й. При извършена заявка туристическият сайт www.slowtours.bg уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на www.slowtours.bg предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на www.slowtours.bg и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на www.slowtours.bg на наличността на заявената за покупка услуга.
Чл.6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните услуги могат да бъдат базови с ясното уточнение какво включват.

Чл.7. Цената по Чл. 6 може да бъде платена по банков път, в брой или по друг законноустановен начин, уточнен между Доставчика и Потребителя.
Чл.8. Заявената за покупка услуга се предоставя в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на туристичесикя сайт www.slowtours.bg  и Потребителя.
Чл.9.  Доставчикът има право:
– да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;
– да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при попълване на онлайн формата, при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
Чл.10. Доставчикът:
• полага грижа информацията в туристическия сайт да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
• не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за услуги, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
• не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
• доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
• не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
• доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в сайта и електронни препратки;
• не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
• не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
• няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва сайта.
Чл.11. Потребителят се задължава:
• да посочи точен и валиден телефон и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
• да плати цената на заявената от него услуга;
• да получи услугата;
• да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Чл.12. Потребителят има право на:
• достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
• достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
• да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
• да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
Чл.13. Потребителят се задължава:
• да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на турлистическия сайт www.slowtours.bg  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
• да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
• да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
• да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Чл.14. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на туристическия сайт; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.
Чл.15. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
Чл.16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Пловдив.
Чл.17. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. www.lovefashionstudios.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
“Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
„Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
„IP Адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)
Www.slowtours.bg използва активно така наречените Бисквитки (Cookies), за да събира данни от посетителите си. Тази информация ни е нужна, за да подобрим предлаганите от нас услуги и да анализираме статистика от поведението на нашите потребители използващи Онлайн магазина ни. Така ние можем да подобрим значително нашата работа и качеството на предлаганите от нас услуги и продукти.
При първо посещение на Онлайн магазина ни, вие имате възможността да се съгласите или откажете с използването на Бисквитки на вашият броузър. За да се съгласите, моля кликнете на бутона “Съгласен съм” в изкачащото поле. Можете да се откажете чрез натискане на бутона “Отказвам” или в управлението на Вашият профил.

GDPR РЕГЛАМЕНТ
GDPR е нов регламент, който влeзe в сила от 25.05.2018 година. Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите.
Ние от www.slowtours.bg сме предприели нужните действия съгласно Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всички потребители използващи сайта ни имат възможността лесно и бързо да управляват данните и информацията, които оставят за съхранение на нашият сървър при подаване на поръчка. По всяко време може да поискате извлечение за това, какви данни се съхраняват при нас за вас и/или вашият профил.
Ние използваме данните за да обработваме Вашите поръчките и тяхното изпращане, като гарантираме, че Вашите данни няма да се използват от трети страни без Вашето съгласие. Ако не желаете Вашите данни да се съхраняват при нас след получаване на Вашата поръчка, може да изтриете профила си и/или информацията, която сте оставили при нас по собствено желание. За тази цел влезте с вашият email и парола, чрез които сте регистрирани в сайта и от управление на профила направете нужната промяна. Ако изпитвате трудности и не можете сами да се справите, моля свържете се с нас на office@slowtours.bg, за да ви съдействаме.
Подробна информация за GDPR регламента може да научите от тук https://www.eugdpr.org/

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
При възникване на спор клиентът/потребителят може да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.

На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517.

За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа на ЕС за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, която предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да постигнат извънсъдебно уреждане на споровете, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки платформата за ОРС, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора, към който да отнесат спора и който да намери решение на жалбата им. Платформата за ОРС е достъпна тук: http://ec.europa.eu/odr.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.